TilbageFrem

Arrangementer

Vis som kalenderVis som liste

23-01-2019  til  23-01-2019Filter 

23-01-2019
Årmøde i DRK Nordsjælland 2019

Region Nordsjælland afholder årsmøde onsdag 23. januar 2019 kl. 19.00

 

Sted: Aulaen, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

 

Parkering: overfor ved Jernbanen, der er begrænsede pladser så man kan være nød til at søger alternativer i området omkring skolen.

  

Dagsorden:

 • Valg af dirigent     
 • Valg af referent
 • Valg af mindst to stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
 • Regionsleder aflægger årsberetning til godkendelse, samt planer for fremtiden
  Udvalgsberetningerne ses også på hjemmesiden under "Regionen - Årsmøder"  
  Beretning fra skueudvalget 2018
  Beretning fra sporudvalget 2018
 • Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge - samt budget for 2019.
 • Valg til regionsledelsen, der vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter.

                  På valg er:

                  Hanne Søndenbroe  (villig til valg) Begrundelse for opstilling

                  Pia Bielefeldt (villig til valg) Begrundelse for opstilling

                  Mette Christoffersen (ikke villig til genvalg da Mette flytter sydpå) 

                                   

                   Øvrige kandidater:

                  Connie Svane Petersen (villig til valg) Begrundelse for opstilling

                  Per Hansen (villig til valg) Begrundelse for opstilling

                  

                  

                  NB! Forslag til kandidater skal jfr. vedtægterne være regionsleder i hænde

                  senest den 20. december (kandidatur bekræftes som e-mail). 

                  Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel 

                  ledelses- som supleantposterne, skal supplerende valg finde sted på regionens

                  årsmøde.

                  Medlemmer af regionsledelsen vælges for en 2-årig periode. Der vælges   

                  2 suppleanter, der er de kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive   

                  valgt.

                  Indtræder en suppleant i stedet for et valgt medlem, overtager suppleanten

                  den valgperiode, det udtrådte medlem havde. 

                  DRK's vedtægter: §7 STEMMERET OG VALGBARHED

                  Stk. 1. Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er

                  stemmeberettigede i klubbens anliggender i henhold til reglerne i disse

                  vedtægter.

                  Stk. 2. Valgbarhed til klubbens ledende organer - bestyrelse, raceledelser samt

                  regionsledelser - forudsætter myndighedsalder og 12 måneders forudgående,

                  uafbrudt medlemskab fra valgdagen at regne. 
                  Medlemskabet er personligt. Hvert medlem har en stemme.

                  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 • Valg af revisor samt revisorsuppleant
 • Behandling af indkomne forslag  (forslag skal være regionslederen i hænde senest 14 dage før årsmødet, dvs. d. 9. januar 2019
 • Eventuelt

             Herunder: uddeling af årspokalen, udnævnelse af årets prøveleder, uddeling af

             årsnåle (Husk at skrive til regionsleder, hvis du mener du skal have en 25 års aller 40 års nål

                 for uafbrudt medlemskab) og tak til dem der har gjort en særlig indsats for regionen i

             det forgangne år.

 

StedFrederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød
Kørselsvejledning
 
Hillerød kl.19.00
 
RegionslederHanne Søndenbroe
Tlf. 23238012
Send email til kontaktperson
TilbageFremVis som kalenderVis som liste

23-01-2019  til  23-01-2019Filter 

Dansk Retriever Klub - Region Nordsjælland